Jämställdhet och mångfald gynnar lönsamheten

Under pandemin har jämställdheten tagit ett steg tillbaka, löneskillnaden mellan könen har ökat och kvinnor har i större utsträckning förlorat sina jobb.* Nu när vi är någorlunda tillbaka till det normala så har denna fråga blivit aktuell igen.

Men varför är det viktigt för företag att arbeta med jämställdhet och mångfald?

Det handlar om att ta vara på all kompetens ett företag har oavsett kön, ålder, bakgrund osv. Det är både en humanistisk och en företagsekonomisk fråga. Få företag har råd att avstå från att ta tillvara den kompetens som finns tillhanda. Det handlar bland annat om riskspridning utifrån ett ekonomiskt perspektiv. Det finns stora risker med att vara en alltför homogen arbetsgrupp med ett homogent synsätt. Det kan handla om att bolaget inte identifierar effektiva sätt att ta fram en produkt, eller att man omedvetet stänger ute vissa kundgrupper p.g.a. utformning eller marknadsföring av produkten. Yngre åldersgrupper anser även att jämställdheten på en arbetsplats är betydligt viktigare än äldre. Detta kan leda till svårigheter med rekryteringen i framtiden om arbetsplatsen blir för homogen.

Vilka faktorer bör bolag då arbeta med i sitt mångfaldsarbete?

Läs mer
Arbete med lönekartläggning

Hur genomför man en lönekartläggning?

Lönekartläggningsarbetet börjar med att bestämma och planera för hur arbetet ska gå till. Ansvaret ligger oftast hos HR men medverkan från lönesättande chefer, fackliga representanter eller andra personer i organisationen med direkt insikt i kraven på rollerna och de olika arbetsuppgifterna är nödvändig.

Läs mer
Rådgivning kring branschvanan inom detaljhandel

Vad innebär branschvana i detaljhandelsavtalet?

Inom detaljhandelsbranschen är det inte ovanligt med frågor från arbetstagare om just branschvana. Vissa arbetstagare kan ha jobbat flera år som timanställd men fortfarande inte fått utökad branschvana, hur kommer det sig? Eller också att de har blivit berättigad en ökad branschvana men att det uppdagas/meddelats alldeles för sent och då inte räknas med. Detta samt mycket mer kring vad som gäller med branschvana redovisar vi nedan.

Läs mer