Vem har ansvaret för arbetsmiljön?

Alla företag som bedriver yrkesmässig verksamhet i Sverige är skyldiga att arbeta systematiskt med arbetsmiljön. Det betyder att det räcker med att ha en enskild arbetstagare som arbetar från Sverige, även om de är anställda i utlandet, för att arbetsmiljölagarna ska träda ikraft. 

Grunden är att alla företag kontinuerligt ska se över och kvalitetssäkra arbetsmiljöarbetet. Det innebär att man ska ha rutiner för hur arbetsmiljöarbetet ska gå till, när olika uppgifter ska genomföras och vem som gör vad. Består företaget av fler än tio anställda ska allt arbete dokumenteras skriftligen.

Vem har då ansvaret för att detta arbete görs? Det yttersta ansvaret ligger hos arbetsgivaren, i praktiken den högsta ledningen. Men ledningen har sällan tillräcklig kontroll över hur arbetet utförs i de olika delarna av organisationen, och därför delegeras det praktiska arbetsmiljöarbetet oftast ut till chefer som är närmare verksamheten.

Delegeringen av arbetsmiljöuppgifter kan ske muntligt eller skriftligt men ingår också till viss del som en självklar uppgift i chefsrollen. Delegeringen måste vara skriftlig om företaget har minst tio anställda, men vi rekommenderar att göra en skriftlig delegering oavsett hur litet företaget är.

Innan en delegering sker bör man se till att personen har den kompetens, de befogenheter och de resurser som krävs för att kunna utföra arbetsuppgifterna enligt arbetsmiljölagens krav.

Förutom de som har ett delegerat arbetsmiljöansvar så har även medarbetare och skyddsombudet ansvar för att delta i arbetsmiljöarbetet. Medarbetarnas ansvar sträcker sig till att följa de regler och instruktioner de har fått gällande arbetsmiljön samt att påtala alla eventuella risker de uppfattar i sitt arbete. Skyddsombud, eller arbetsmiljöombud som det också kallas, har inte något eget arbetsmiljöansvar, utan ska kontrollera och samarbeta med arbetsgivaren kring arbetsmiljön för arbetstagarnas räkning.

Vad är riskerna med att inte ha rutiner för ett systematiskt arbetsmiljöarbete?

Arbetar man inte löpande med arbetsmiljön brukar det visa sig genom lägre effektivitet, högre frånvaro och större personalomsättning på företaget.

Om arbetsmiljöverket skulle göra en inspektion och hitta brister i arbetsmiljöarbetet kan företaget beläggas med sanktionsavgifter alternativt böter beroende på typ och omfattning.

Däremot om någon skulle drabbas av ohälsa, olycksfall eller utsatts för fara på grund av brister i arbetsmiljön är påföljden böter eller fängelse för den ansvarige. Det är sällan själva handlingen som är föremål för åtal utan snarare underlåtelse av handling, alltså att man inte har åtgärdat risker eller varit oaktsam. Frågan om vem som har det straffrättsliga ansvaret avgörs av olika faktorer som tar sikte på om den ansvariga chefen har haft praktiska möjligheter att utöva sitt ansvar. Om inte tillräckliga möjligheter fanns så är det i längden individerna i ledningen som hålls personligt ansvariga. Var det slutliga ansvaret ligger avgörs i domstol. 

Tveka inte att kontakta oss för ett förutsättningslöst möte för att se hur vi på bästa sätt kan hjälpa er med ert arbetsmiljöarbete!