Varför behövs policys?

Först, vad är en policy egentligen?

En policy kan beskrivas som ett kortfattat dokument som på en övergripande nivå redogör för specifika och viktiga områden. Den ger vägledning inför beslut och styrning inom ämnet och kan bland annat redogöra för vilka regler som finns, samt hur det ska hanteras om någon inte följer dessa.

Varför behöver ett företag ha dessa nedskrivna, räcker det inte med annan kommunikation?

Det finns många anledningar till att ett företag behöver arbeta med policydokument. Inom vissa områden finns det krav på att ha riktlinjer, regler och rutiner. Exempel på lagar som kräver att företag har upprättat en policy är arbetsmiljölagen, lagen om skydd mot olyckor, diskrimineringslagen och dataskyddsförordningen. Arbetsgivaren har även skyldigheter att informera arbetstagarna om vad för bestämmelser och regler som gäller på arbetsplatsen för semester, sjukskrivningar, säkerhet, lönesättning etc.

Men även bortsett från lagkravet så bidrar genomtänkta och tydliga riktlinjer på arbetsplatsen till att skapa goda arbetsförhållanden där alla medarbetare kan trivas och känna sig trygga. Vet alla medarbetare hur verksamheten ska fungera och vilka mål och visioner som eftersträvas blir hela företaget effektivare och mer framgångsrikt.

Saknar ni tydlighet inom något av områdena HR, lön eller redovisning så hjälper vi dig gärna! Vi kan både hjälpa till att förtydliga eller uppdatera era nuvarande policys eller skriva helt nya.

Kontakta oss