Skip to the main content.

1 min read

Jämställdhet och mångfald gynnar lönsamheten

Jämställdhet och mångfald gynnar lönsamheten

Under pandemin har jämställdheten tagit ett steg tillbaka, löneskillnaden mellan könen har ökat och kvinnor har i större utsträckning förlorat sina jobb.* Nu när vi är någorlunda tillbaka till det normala så har denna fråga blivit aktuell igen.

Men varför är det viktigt för företag att arbeta med jämställdhet och mångfald?

Det handlar om att ta vara på all kompetens ett företag har oavsett kön, ålder, bakgrund osv. Det är både en humanistisk och en företagsekonomisk fråga. Få företag har råd att avstå från att ta tillvara den kompetens som finns tillhanda. Det handlar bland annat om riskspridning utifrån ett ekonomiskt perspektiv. Det finns stora risker med att vara en alltför homogen arbetsgrupp med ett homogent synsätt. Det kan handla om att bolaget inte identifierar effektiva sätt att ta fram en produkt, eller att man omedvetet stänger ute vissa kundgrupper p.g.a. utformning eller marknadsföring av produkten. Yngre åldersgrupper anser även att jämställdheten på en arbetsplats är betydligt viktigare än äldre. Detta kan leda till svårigheter med rekryteringen i framtiden om arbetsplatsen blir för homogen.

Vilka faktorer bör bolag då arbeta med i sitt mångfaldsarbete?

Basnivån är att följa lagen. Det innebär att varje år göra en lönekartläggning och ta fram aktiva åtgärder mot diskriminering. Åtgärderna ska täcka flera områden; arbetsförhållanden, bestämmelser och praxis om löner och andra anställningsvillkor, rekrytering och befordran, utbildning och övrig kompetensutveckling samt möjligheter att förena förvärvsarbete och föräldraskap.
Vad företaget gör utöver detta beror naturligtvis på ambitionsnivå, förutsättningar samt vilka utmaningar som redan har identifierats. Som alltid vid förändringsarbete är det första steget att ta fram en översikt och fundera över: Var är vi nu? Vart vill vi vara? Hur tar vi oss dit?


Önskar ni hjälp att se över ert mångfaldsarbete eller kanske få hjälp med vilken rapportering och nyckeltal ni behöver för att följa upp ert arbete? Tveka inte att ta kontakt med oss.


*Hur har Covid-19-pandemin påverkat den ekonomiska jämställdheten? – Jämställdhetsmyndigheten. Läs hela rapporten här

Vikten av att arbeta med ditt företags arbetsmiljö

Vikten av att arbeta med ditt företags arbetsmiljö

Att aktivt arbeta med din verksamhets arbetsmiljö är inte bara viktigt för att följa de lagar, regler och förordningar som finns, utan även för att...

Read More
Webbinarium - Arbetsmiljö (SAM)

Webbinarium - Arbetsmiljö (SAM)

Vad innebär det att jobba med det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) och varför måste man som arbetsgivare göra det?

Read More
Misstänkt missbruk på arbetsplatsen

Misstänkt missbruk på arbetsplatsen

Om du som chef eller kollega misstänker att någon på arbetsplatsen har ett missbruksproblem är det viktigt att du agerar så snart misstanken...

Read More