Skip to the main content.

1 min read

Vad är en lönekartläggning och varför behöver den upprättas?

Vad är en lönekartläggning och varför behöver den upprättas?

I dagsläget tjänar kvinnor 95%1 av mäns lön. En siffra som inte ändrats på fem år. Lönekartläggningen är ett effektivt verktyg för att kvalitetssäkra företagets lönesättning ur ett jämställdhetsperspektiv och säkerställa att alla medarbetare, oavsett kön, hanteras lika.

Att göra en lönekartläggning är även en skyldighet enligt diskrimineringslagen och är en viktig del i arbetet med aktiva åtgärder mot diskriminering2. Kraven innebär att alla arbetsgivare årligen ska granska de bestämmelser och praxis om löner, förmåner och andra anställningsvillkor som tillämpas på arbetsplatsen. Om arbetsgivaren har 10 anställda eller fler måste lönekartläggningen även dokumenteras skriftligen. Alla osakliga löneskillnader som hittas har man sedan 3 år på sig att korrigera.

 Den färdigställda lönekartläggningen behöver inte skickas in till DO (Diskrimineringsombudsmannen) men myndigheten kan kontakta arbetsgivare för att ta del av den. Är då inte en lönekartläggning gjord utdöms företaget till att betala vite.

Att arbeta aktivt med ökad jämställdhet är inte bara ett lagkrav och en trevlighetsfaktor det är även ett sätt att öka företagets lönsamhet3. Det fungerar också som ett sätt att attrahera de bästa talangerna. Med en objektiv lönesättning positionerar sig företaget som en modern, trovärdig och attraktiv arbetsgivare – samtidigt som transparensen i lönesättningen skapar tillit och motivation hos medarbetarna.

Behöver ni stöd i att komma i gång med, alternativt genomföra er lönekartläggning? Tveka inte att ta kontakt med oss så hjälper vi till.

 

1 Statistik från SCB, 2020. Siffran tar hänsyn till att kvinnor och män har olika ålder, utbildning, arbetstid, finns inom olika sektorer och tillhör olika yrkesgrupper.

2 Alla arbetsgivare har krav på sig enligt diskrimineringslagen att arbeta aktivt (undersöka, analysera, åtgärda och följa upp) med att motverka diskriminering gällande alla diskrimineringsgrunder.

3 Se Tillväxtverkets rapport här: https://tillvaxtverket.se/download/18.1580493316b902911f764e65/1562145795332/Att_forts_valja_jamstalldhet.pdf

 

Vad ska man tänka på när man anställer med rörlig lön?

Vad ska man tänka på när man anställer med rörlig lön?

När du ska anställa personal med en del eller hela lönen som rörlig finns det flera saker att tänka på.

Read More
Inför lönetransparensdirektivet 2026

Inför lönetransparensdirektivet 2026

Under 2023 kom nyheterna om det nya Pay Transparency Directive (lönetransparensdirektivet) som ska börja gälla inom EU senast 2026. Men vad innebär...

Read More