Skip to the main content.

1 min read

Hur använder vi resultatet av lönekartläggningen?

Hur använder vi resultatet av lönekartläggningen?

När ni är klara med lönekartläggningen är det viktigt att tänka på detta:

  • Ha en plan för hur ni ska kommunicera rapporten samt eventuella förändringar till organisationen. Att tydligt kommunicera att ni jobbar med lönekartläggning är en del av arbetet med att vara en attraktiv arbetsgivare. Många medarbetare och jobbkandidater tycker att det är viktigt med en jämställd arbetsplats men lön är ofta en känslig fråga. Medarbetare kanske inte enbart uppfattar det positivt att lönehöjning ska ske för vissa därför att lönen varit för låg under en period… Fundera över vad som är mest lämpligt hos er!
  • Där är till stor nytta att sammankoppla lönekartläggningen med lönerevisionen. Det är lättare att tydliggöra varför lönejusteringar ska göras om kriterierna för lönesättning är samstämmiga och tydliga för alla inblandade.

Under en lönekartläggning framkommer det ofta mycket annan information som kan vara nyttig att ta vara på, exempelvis:

  • Hur efterlevs den interna lönepolitiken. Finns det delar i organisationen där den fungerar bättre eller sämre?
  • Hur efterföljs lönepolitiken i anställnings skedet? Kanske behövs ett förtydligande på hur ingångslönerna bestäms? Det är alltid lättare att sätta korrekta löner från början än att göra justeringar i efterhand! Det är lätt att hamna i situationen att nyanställda får högre löner då konkurrensen är stor. Följer inte lönerna internt samma mönster kan det leda till att anställda känner att de måste byta arbetsgivare för att inte förlora pengar i längden.
  • Finns det anställda som har ansvar och lön som inte speglar den befattning de har idag? De kanske ska flyttas till en annan roll som bättre speglar vad de faktiskt gör. Kan vara både till en mer kvalificerad eller till en mindre kvalificerad tjänst än den de idag har på pappret.
  • Kartläggningen tydliggör hur organisationen är strukturerad. Visualiseringen bidrar även till att skapa ökad förståelse för varandras olika grader av krav och ansvar. Det är inte ovanligt att man finner behov av förtydliganden eller ändringar i organisationsstrukturen.

 Behöver ni hjälp med lönekartläggningen eller att genomföra de ändringar ni upptäckt behöver göras? Tveka inte att ta kontakt med oss så hjälper vi till!

Hur genomför man en lönekartläggning?

Hur genomför man en lönekartläggning?

Lönekartläggningsarbetet börjar med att bestämma och planera för hur arbetet ska gå till. Ansvaret ligger oftast hos HR men medverkan från...

Read More
Inför lönetransparensdirektivet 2026

Inför lönetransparensdirektivet 2026

Under 2023 kom nyheterna om det nya Pay Transparency Directive (lönetransparensdirektivet) som ska börja gälla inom EU senast 2026. Men vad innebär...

Read More