Skip to the main content.

3 min read

Viktiga lagar och riktlinjer inom HR

Viktiga lagar och riktlinjer inom HR

För att skapa en rättvis och säker arbetsmiljö måste företag följa flera lagar och regler inom HR i Sverige. Vidare, genom att följa dessa riktlinjer kan företag minska risken för arbetsrättsliga tvister och upprätthålla goda relationer med både anställda och fackliga organisationer. Hos Lön & HR Bolaget erbjuder vi skräddarsydda lösningar för att hjälpa företag uppfylla alla lagkrav och skapa en attraktiv arbetsplats. Vi erbjuder tjänster som inkluderar lönekartläggning, utformning av anställningsavtal och stöd i diskrimineringsfrågor. Vi hjälper även företag att hantera föräldraledighetsärenden och arbetstidsregler.

Här är några av de viktigaste aspekterna inom HR som företag behöver hantera enligt svensk lag:

 • Anställningsavtal: Enligt anställningsskyddslagen (1982:80) måste företag upprätta skriftliga anställningsavtal för alla anställda. Avtalet bör inkludera bl.a. information om arbetsuppgifter, lön, arbetstider, semester, kollektivavtal och kompetensutveckling.
 • Arbetsmiljö: Företag är skyldiga att följa arbetsmiljölagen (1977:1160) och se till att arbetsmiljön är säker och hälsosam för de anställda. Det innebär att genomföra riskbedömningar, vidta åtgärder för att förhindra olyckor och sjukdomar, och se till att det finns ett skyddsombud.
 • Diskriminering: Diskrimineringslagen (2008:567) syftar till att förhindra diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter för alla anställda, oavsett kön, könsidentitet, etnisk tillhörighet, religion, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Företag måste ha en aktiv plan för att förhindra diskriminering och trakasserier. Alla företag med minst 10 anställda måste genomföra en lönekartläggning varje år och ska kunna rapportera resultatet till Diskrimineringsombudsmannen (DO) om det efterfrågas.
 • Jämställdhetslagen (1991:433) - Kräver att arbetsgivare arbetar aktiv för jämställdhet och förhindrar diskriminering på grund av kön. Privata aktiebolag med färre än 10 anställda behöver inte genomföra en formell lönekartläggning, men är fortfarande skyldiga att arbeta aktivt för att motverka diskriminering på arbetsplatsen.
 • Semester: Enligt semesterlagen (1977:480) har anställda rätt till semester. Företag måste ge sina anställda minst 25 semesterdagar per år och säkerställa att de tar ut minst 20 dagar per år.
 • Föräldraledighet: Föräldraledighetslagen (1995:584) ger anställda rätt att vara lediga från arbetet för att ta hand om sina barn. Företag måste ge sina anställda möjlighet att ta föräldraledighet och inte diskriminera dem på grund av detta.
 • Arbetstid: Arbetstidslagen (1982:673) reglerar hur mycket och när anställda får arbeta. Företag måste följa reglerna för ordinarie arbetstid, övertid, nattarbete, raster och dygnsvila.
 • Fackligt samarbete: Enligt lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet (MBL) måste företag samarbeta med fackliga organisationer och förhandla med dem i frågor som rör anställningsvillkor, arbetsmiljö och omstruktureringar.
 • Anställningsskydd: Företag måste följa lagen om anställningsskydd (1982:80) när det gäller uppsägningar och avskedanden. Det innebär att det måste finnas saklig grund för uppsägning och att företaget måste följa turordningsreglerna vid uppsägningar.

Våra specialister på Lön & HR Bolaget håller er uppdaterade om förändringar i lagstiftningen och att regelbundet granska och anpassa era HR-processer och policyer för att säkerställa efterlevnad.

Vi förstår att varje företag är unikt och att era HR- behov kan variera. Därför erbjuder vi skräddarsydda lösningar för att stötta er verksamhet inom HR och lön, alltid i enlighet med svensk lagstiftning och praxis. Här är några av de tjänster vi erbjuder för att säkerställa att ditt företag uppfyller alla lagkrav och skapar en attraktiv arbetsmiljö för era anställda:

 • Anställningsavtal: Vi hjälper er att utforma skriftliga anställningsavtal som inkluderar all nödvändig information och följer gällande lagar och kollektivavtal.
 • Arbetsmiljö: Vi erbjuder expertstöd inom arbetsmiljöområdet och hjälper er att ta fram den dokumentation som behövs, genomföra riskbedömningar och utveckla säkerhetsrutiner. 
 • Diskriminering: Vi hjälper er att utforma en effektiv likabehandlingsplan för att förebygga diskriminering och trakasserier samt stötta er i att skapa en inkluderande arbetsmiljö.
 • Lönekartläggning: Vi hjälper er även att genomföra lönekartläggning och säkerställa att er verksamhet uppfyller kraven i diskrimineringslagen och jämställdhetslagen. 
 • Semesterhantering: Vi säkerställer att era anställda får rätt till betald semester och hjälper er att hantera semesterplanering och semesterlön enligt lag och kollektivavtal.
 • Föräldraledighet: Vi erbjuder stöd och rådgivning kring föräldraledighetslagen och hjälper er att hantera föräldraledighetsärenden på ett rättvist och icke-diskriminerande sätt.
 • Arbetstidshantering: Vi hjälper er att implementera och övervaka arbetstidsregler enligt arbetstidslagen och säkerställa att era anställda får korrekt ersättning för övertid, nattarbete och raster.
 • Fackligt samarbete: Vi erbjuder rådgivning och stöd i frågor som rör fackligt samarbete och förhandlingar enligt MBL, för att säkerställa en god relation mellan er verksamhet och fackliga organisationer.
 • Anställningsskydd: Vi hjälper er att navigera den senaste versionen av anställningsskyddslagen (LAS) vid uppsägningar och avskedanden, inklusive att säkerställa saklig grund och följa turordningsreglerna.

 

Kontakta oss idag för att ta reda på hur Lön & HR Bolaget kan stötta er verksamhet och hjälpa er att skapa en framgångsrik och hållbar arbetsmiljö för era anställda! Låt oss tillsammans säkerställa att ert företag uppfyller alla lagkrav och skapar en attraktiv, rättvis och inkluderande arbetsplats där alla trivs och kan prestera på topp. Vi ser fram emot att bli er partner inom lön och HR!

Kontakta oss

Vi avsäger oss allt ansvar över att innehållet i texten är aktuellt och i linje med gällande lagar, regler och förordningar inom det skrivna ämnet vid tid för läsning. Vi kan därmed inte garantera att texten är aktuell eftersom uppdateringar sker kontinuerligt och siffror, uttalanden i texten och annat kan vara inaktuellt när du läser det. Därför är det viktigt att Ha i åtanke när inlägget skrivits och vara kritisk till att förändringar kan ha skett sedan publiceringen av inlägget.

 

Vill du vara säker på att informationen är aktuell, hjälper vi dig mer än gärna genom rådgivning och stöd. Kontakta oss för mer information.

Vad är skillnaden på semestertillägg och semesterersättning?

Vad är skillnaden på semestertillägg och semesterersättning?

Semestertillägg och semesterersättning är två viktiga begrepp inom arbetsrätten som rör anställdas rättigheter till ersättning för semester. För att...

Read More
Webinar - Lön & HR Bolaget x Simployer

Webinar - Lön & HR Bolaget x Simployer

Under 2026 kommer det nya lönetransparensdirektivet att senast vara implementerat i Sverige, men vet du hur det kommer påverka just din verksamhet? I...

Read More
När kan arbetsgivaren kräva sjukintyg?

När kan arbetsgivaren kräva sjukintyg?

Som arbetsgivare är det viktigt att veta när du kan kräva sjukintyg från dina anställda för att säkerställa korrekt hantering av sjukfrånvaro. Att ha...

Read More